Deze website maakt gebruik van cookies

Cheflabels maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

AVG CookieNoodzakelijk
AVG CookieVoorkeuren
AVG CookieStatistieken
Privacy Policy

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Cheflabels. is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het leveren van wateroplosbare labels, alsmede het aanbieden van een applicatie omtrent recepten en andere belangrijke zaken voor in de keuken, een en ander in meest ruime zin.
2. Onder Cheflabels. wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Cheflabels., zoals genoemd in artikel 1.5.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Cheflabels. en Klant, een en ander in meest ruime zin.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Cheflabels. en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende de wateroplosbare labels en de applicatie, alsmede alle andere door Cheflabels. ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.cheflabels.nl. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Cheflabels. gesloten Overeenkomsten waarbij Cheflabels. Diensten aanbiedt of levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Cheflabels. overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van Cheflabels.
 
Artikel 3 Offerte en Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen gedaan op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Eventuele door Cheflabels. verstuurde offertes zijn vijf (5) werkdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De Overeenkomst tussen Klant en Cheflabels. met betrekking tot de Dienst, inhoudende de wateroplosbare labels, komt tot stand doordat Klant middels de Website de Dienst bestelt. Tevens kan Klant een bestelling plaatsen via de e-mail. De Overeenkomst komt dan tot stand door bevestiging daarvan door Cheflabels.
3. Met betrekking tot de Dienst, inhoudende de applicatie, kan een zakelijke Klant contact opnemen met Cheflabels. via de telefoon of e-mail. Vervolgens zal een afspraak worden gepland waarna, na invulling van contactgegevens, een volledige proefversie van de Dienst voor veertien (14) dagen kan worden gebruikt. Indien de proefversie naar wens is, kan Klant kiezen voor een starterspakket met eventueel aanvullende modules of een compleet pakket. De Overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van de licentieovereenkomst die door Cheflabels. wordt aangeboden.
4. Met betrekking tot de Dienst, inhoudende de applicatie, kan een Klant die consument is de Dienst, inhoudende de applicatie, downloaden via de App-store of Google Play-store. Dit zijn softwareprogramma’s die de download van applicaties op elektrische apparaten bewerkstelligen. De Overeenkomst komt tot stand door het downloaden van de Dienst, inhoudende de applicatie.
5. Als Cheflabels. een bevestiging van de bestelling naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Cheflabels. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Cheflabels., dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Cheflabels. deze alsnog schriftelijk bevestigt.
7. Een bestelling van Klant die op andere wijze dan middels de Website is gedaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Cheflabels. Zonder deze aanvaarding is er geen Overeenkomst tussen Klant en Cheflabels.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Cheflabels. zal de Diensten naar beste kunnen uitvoeren, zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Cheflabels. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cheflabels. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Cheflabels. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cheflabels. zijn verstrekt, heeft Cheflabels. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Cheflabels. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Cheflabels. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, waaronder bijvoorbeeld begrepen maar niet uitsluitend een wijziging van de Dienst inhoudende dat Klant meer wateroplosbare labels wil bestellen dan oorspronkelijk is overeengekomen of indien een aanvullende module bij de applicatie gewenst is, zullen Cheflabels. en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Cheflabels. op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Cheflabels. en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Cheflabels.

1. Cheflabels. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Cheflabels. goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.  
2. Voorts is Cheflabels. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Cheflabels. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid  waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Cheflabels. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Cheflabels. op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Cheflabels. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
3. De Dienst, inhoudende de wateroplosbare labels, dienen betaald te worden via een op de Website aangegeven betaalmethode.
4. De Dienst, inhoudende de applicatie, heeft voor consumenten een gratis versie alsmede een betaalde versie. Betaling door een Klant die consument is en gebruik maakt van de Dienst, inhoudende de betaalde versie van de applicatie, geschiedt in abonnementsvorm. Cheflabels. zal maandelijks een vast bedrag afschrijven door middel van automatische incasso, totdat Klant de Dienst heeft opgezegd als genoemd in artikel 10.
5. Voor zakelijke Klanten dient de Dienst, inhoudende de applicatie, betaald te worden via één van de op de Website aangegeven betaalmethoden. Betaling kan daarbij direct geschieden, maar dient uiterlijk binnen acht (8) dagen na de datum van bestelling, in de valuta die is gefactureerd, op straffe van verval van de licentie, te zijn voldaan.
6. Tevens kan een zakelijke Klant betalen middels bankoverschrijving, binnen acht (8) dagen na de datum van bestelling, in de valuta die is gefactureerd, op straffe van verval van de licentie.
7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Cheflabels. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 8 Levering en retournering

1. De Diensten, inhoudende de wateroplosbare labels, zullen in beginsel per post worden verzonden. Cheflabels. bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking en draagt er zorg voor dat dit op zorgvuldige wijze zal geschieden.
2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing.
3. De levertermijn is drie (3) tot vijf (5) werkdagen. De levertermijn gaat in vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.
4. Indien de Diensten, inhoudende de wateroplosbare labels, na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
5. De Dienst, inhoudende de wateroplosbare labels, kunnen door Klanten, op hun kosten, geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst. Indien Cheflabels. de producten in goede orde ontvangt, wordt het volledige bedrag teruggestort.

Artikel 9 Reclames

1. Klant is gehouden de geleverde Dienst, inhoudende de wateroplosbare labels, op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 10 (tien) dagen na levering schriftelijk aan Cheflabels. te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Eventuele niet zichtbare tekorten dienen binnen 20 (twintig) dagen, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na ontdekking te worden gemeld, overeenkomstig de wijze als beschreven in artikel 9.2.
4. Cheflabels. zal onderzoeken of Klant terecht heeft gereclameerd. Indien zij van mening is dat dit inderdaad het geval is, zal een oplossing worden gezocht. De oplossing kan bestaan uit het leveren van nieuwe wateroplosbare labels of een vergoeding, een en ander naar wens van Cheflabels. De vergoeding zal nooit hoger zijn dan het door Klant betaalde bedrag.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 10 Opzegging

1. De Dienst, inhoudende de applicatie, en dan in het bijzonder de betaalde versie daarvan, kan door Klanten die consument zijn te allen tijde worden opgezegd door dit ten laatste vierentwintig (24) uur voor de automatische verlenging van het abonnement van de Dienst aan te geven.
2. De Dienst, inhoudende de applicatie, kan door zakelijke Klanten niet meer tussentijds opgezegd worden nadat zij de licentieovereenkomst hebben getekend, tenzij deze licentieovereenkomst anders bepaalt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Cheflabels. is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt, dan wel indien Klant zelf onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft ingevuld.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 8.3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Cheflabels. nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten, inhoudende de wateroplosbare labels,  te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Cheflabels. enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
3. Cheflabels. garandeert niet dat de Website en/of de Diensten, inhoudende de applicatie, te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Cheflabels. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Diensten.
4. Cheflabels. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.
5. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Cheflabels. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Cheflabels. binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
6. Cheflabels. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Cheflabels. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in
artikel 12.
8. Indien Cheflabels. aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Cheflabels.'s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Cheflabels. niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het met Klant overeengekomen bedrag.
9. De Klant vrijwaart Cheflabels. voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
10. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cheflabels.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Cheflabels., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Cheflabels. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Cheflabels. of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Cheflabels. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Cheflabels. tot dan al heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
2. Tevens worden de persoonlijke gegevens uitsluitend verzameld en verwerkt om de Dienst, inhoudende de applicatie, van een optimale werking te kunnen voorzien. De gegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden worden aangewend. Klant ontvangt elke week een pdf-bestand per e-mail met daarin een rapport van zijn gegevens.
3. Cheflabels. kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Intellectueel eigendom 

1. Cheflabels. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Klant accepteert dat de structuur, de inhoud en het concept van de Dienst, inhoudende de applicatie, en/of de Website behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Cheflabels.
3. Het is Klant niet toegestaan een onderdeel van de Dienst, inhoudende de applicatie, en/of de Website te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen (reverse engineering’), te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Cheflabels. of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.
4. Het is Klant niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Cheflabels. Klanten mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Cheflabels. of derden in de Dienst, inhoudende de applicatie, en/of de Website, zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. .
5. Indien Klant in strijd handelt met deze bepaling, verbeurt hij een direct opeisbare boete van duizend (1000) euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15  Identiteit van Cheflabels.

1. Cheflabels. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68765959 en draagt btw-identificatienummer NL857582355B01. Cheflabels. is gevestigd aan de Schepenenstraat 65 (6525 XG) te Nijmegen.
2. Cheflabels. is per e-mail te bereiken via info@cheflabels.nl, middels de website www.cheflabels.nl en telefonisch op +31 (0)24 20 22 370

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen Cheflabels. en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Cheflabels. en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.